Privacy

Om goed te kunnen functioneren verwerkt het Medisch Anti-Aging Centrum persoonsgegevens. Dit zijn zowel algemene als ook gezondheidsgegevens. Volgens de wet AVG hebben wij hiervoor uw toestemming nodig.

Wie wij zijn
Het Medisch Anti-Aging Centrum is een handelsnaam van Beheersmaatschappij Hackfort b.v. met K.v.K nummer 08042128, gevestigd aan de Hoefslag 3a te Gorssel. Het Medisch Anti-Aging Centrum is verantwoordelijk voor de in dit privacybeleid beschreven verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

Wet AVG
In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan, om uw persoonsgegevens beter te beschermen. Elk bedrijf dat uw gegevens verwerkt (dit betekent: verzamelt en gebruikt) heeft hiervoor een goede reden nodig om dit te doen. In het geval van gezondheidsgegevens is er in de meeste gevallen uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Voor ons betekent dit dat als wij uw toestemming niet hebben, wij u helaas niet mogen behandelen. Het Medisch Anti-Aging Centrum is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Algemene gegevens, verkregen via email, telefoon, of persoonlijk contact. Dit bevat uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, emailadres en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact. Dit gebruiken wij voor het nakomen van de volgende overeenkomsten met u:
– Het opnemen van contact met u
– Het maken of wijzigen van een afspraak
– Het verzenden van medicatie
– Het aanmaken en bijhouden van een persoonlijk medisch dossier
– Het correct uitvoeren van een passende behandeling

Medische gegevens, ingevuld door u op uw vragenlijst en verkregen door de behandelaar tijdens uw  consult en behandeling. Deze gegevens kunnen ook worden verkregen via een telefoongesprek of email contact met u. Medische gegevens bevatten uw medische behandelgeschiedenis, uw medicatiegebruik, complicaties, klachten en eventuele ziektes en/of aandoeningen. Dit gebruiken wij voor het nakomen van behandelovereenkomsten met u.

Het Medisch Anti-Aging Centrum maakt gebruik van een elektronisch dossier systeem. Dit systeem wordt geleverd en bijgehouden door een externe partij. Omdat het noodzakelijk is voor deze partij om toegang te hebben tot het gehele systeem en daarmee ook uw gegevens zijn hierover duidelijke afspraken gemaakt. Buitenom bovengenoemde (derde) partij worden uw gegevens enkel intern verwerkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Medisch Anti-Aging Centrum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wel zijn wij wettelijk verplicht om uw medisch dossier 15 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Medisch Anti-Aging Centrum verstrekt uitsluitend aan derden  als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Medisch Anti-Aging Centrum gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Medisch Anti-Aging Centrum en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@anti-agingclinic.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het Medisch Anti-Aging Centrum wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Medisch Anti-Aging Centrum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@anti-agingclinic.nl.